143 – May 1st – Jökulsárlón -_ Vik

143 – May 1st – Jökulsárlón -_ Vik